תנאי השתתפות לפעילות "בקבוצת מאמאשפוחה"

לתשומת לב המשתתף:

בעצם ההשתתפות בפעילות אתה מצהיר ומסכים לתנאים הבאים:

(1) ההשתתפות מוגבלת לבני 18 ומעלה;

(2) עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם ללא כל תמורה את שמו של כל משתתף, התוכן שפרסם, וכן לצלם ולפרסם את תמונתנו של הזוכה בפרס;

(3) הפעילות הינה בכפוף ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה.

.כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ולנקבה במידה שווה

1. הגדרות

1.1. "עורכת הפעילות"- בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "בי.אס.אייץ'");

1.2. "גולש"- כל גולש ב-"facebook" (להלן: "פייסבוק" או "רשת חברתית");

1.3. "תוכן"- כל פרסום של טקסט ו/או תמונה ו/או וידאו בין שבתגובה ובין שבפוסט.

1.4. "משתתף"- הפעילות פתוחה לכל אדם אשר הינו אזרח ישראלי או תושב ישראל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות ואשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בית עסק וכד', שרשום ברשת החברתית;

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18. מובהר בזאת כי משתתף מתחת לגיל 18 לא יוכל לזכות בתחרות או להעביר לאחר את זכייתו במסגרת הפעילות כהגדרתה להלן;

1.5. "הפעילות"- כל משתתף החבר בקבוצת "מאמאשפוחה" יהיה רשאי לעשות לייק לפוסט הפעילות + לכתוב בתגובות באמצעות "comment" ("תגובה"), "מה את מספיקה לעשות בזמן שהמדיח עובד בשבילך?" + לתייג חברה (להלן "הפוסט"):

פוסט המופיע בעמוד קבוצת "מאמאשפוחה" בפייסבוק הנמצא בכתובת: https://www.facebook.com/groups/mamashpuhe/?ref=share

1.6. "תקופת הפעילות"- הפעילות כהגדרתה בתקנון זה הינה מיום ראשון 30/01/2022 בשעה 9:00 עד יום ראשון 06/02/2022 בשעה 21:00.

1.7. "הועדה"- ועדה של בי.אס.אייץ' אשר הרכבה יקבע בשיקול דעתה הבלעדי של בי.אס.אייץ' והחלטה אודות הזוכים תתקבל על ידה.

2. הפעילות והזוכים:

2.1. הפוסט בעניין הפעילות יוצג בעמוד " מאמאשפוחה" בפייסבוק.

2.2. באתר יוצג הפוסט בעניין הפעילות. על מנת להשתתף יש לעשות לייק לפוסט + לתייג חברה + לכתוב בתגובות באמצעות "comment" ("תגובה"), "מה את מספיקה לעשות בזמן שהמדיח עובד בשבילך?"

בונוס – לעשות לייק לדף של קונסטרוקטה ישראל.

ככל שכמות התיוגים תהיה גדולה יותר כך יגדיל המשתתף את סיכוייו לזכות. ואולם, משתתף לא יוכל לזכות יותר מפעם אחת במסגרת הפעילות.

2.3. הזוכה- מבין המשתתפים אשר יעלו תכנים כמפורט בסעיף 2.2, ייבחר זוכה אחד על ידי הועדה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "הזוכים").

2.4. בחירת הזוכה על ידי הועדה תתבצע במשרדי בי.אס.אייץ' תוך 30 ימים מתום תקופת הפעילות.

3. הפרס:

3.1. הפרס לזוכה, כהגדרתם לעיל, הינו מדיח כלים עומד בצבע לבן של קונסטרוקטה, דגם: CG6SW00HBY בשווי: 2,850 ₪

3.2. הפרס יסופק לזוכה על ידי עורכת הפעילות.

4. הגנת הפרטיות:

4.1. בעת השתתפותך בפעילות, הנך מאשר את תקנון הפעילות והצהרת הפרטיות של החברה וכן כי ידוע לך שיתכן ופרטיך יישמרו במאגרי המידע של החברה.

4.2. המידע אותו אנו שומרים יתכן ויכלול, בין היתר: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל, תוכן אותו העלתה במסגרת הפעילות, סוג המוצר בו זכית, מועד זכייתך ובאיזו פעילות השתתפת, תכתובות עמך והקלטת שיחות עמך.

4.3. שים לב, המידע אודותיך נשמר לצורך ניהול הפעילויות השונות או למימוש זכייתך בפרס ולא ישמש אותנו למטרות נוספות, אלא אם נקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

4.4. עוד נציין בפניך, כי יתכן ולצורך מימוש זכייתך והעברת הפרס לרשותך אנו ניצור קשר עם ספק הפרס או עם שותף עסקי שלנו (חברת השירות או הלוגיסטיקה) ונמסור לו את פרטי הקשר שלך וסוג הפרס בו זכית. העברת המידע במקרה זה הינה רק לצורך הספקת הפרס ולא יימסרו פרטים נוספים אודותיך, אלא אם תאשר זאת.

4.5. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את שם הזוכים ותמונותיהם (המופיעה בפרופיל שלהם ברשת החברתית) ושמות המשתתפים בפעילות ותמונתם (המופיעה בפרופיל שלהם ברשת החברתית).

5. אחריות:

5.1. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי כל גולש, משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותם בפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים, המשתתפים או כל זוכה הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

5.2. עורכת הפעילות לא תישא באחריות במקרה של כל תקלה בפעילות הקשורה לפעילותה של הרשת החברתית.

5.3. עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של גולשים אחרים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

5.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן אותו פרסם ברשת החברתית במסגרת הפעילות, הוא פרי יצירתו המקורית והבלעדית, וכי אין לצד שלישי כלשהו כל זכות מכל סוג ומין בתוכן המוצע על ידו. שאם לא כן, יהיה עליו לשפות את עורכת הפעילות בכל סכום שתחויב בו בכל טענה או תביעה, לרבות כל הוצאה שתידרש עורכת הפעילות להוציא בקשר לטענה או לתביעה כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל תוכן המועלה על ידו במסגרת הפעילות ולהשלכות של הצגת או פרסום התוכן במסגרת הפעילות או בכל מדיה אחרת או אמצעי תקשורת אחר.

5.5. עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בתכנים המפורסמים על ידי המשתתפים בפעילות. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מקנה לעורכת הפעילות כל זכות בתוכן אותו הוא מפרסם וכי הוא מוותר על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה עורכת הפעילות. כמו-כן, כל משתתף מעניק לעורכת הפעילות רישיון ייחודי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, נקי מתמלוגים, להשתמש בתוכן המפורסם על ידו ולהציגו בציבור לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת, ובכל מקרה ללא תגמול, ייחוס, חבות או הודעה למשתתף ומבלי להידרש להיתר כלשהו מהמשתתף או לתשלום כלשהו למשתתף או לאדם אחר כלשהו. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות בנוגע לאפשרות שבידי עורכת הפעילות לעשות שינויים או לעשות שימוש בתוכן שפרסם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6. המשתתף מצהיר כי הוא משחרר את הרשת החברתית מכל אחריות בקשר עם הפעילות וכי לא יהיו לו כל טענות כלפיה.

6. כללי:

6.1. לא ישתתפו בפעילות זו עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם.

6.2. למרות שאין לעורכת הפעילות כל חובה לבחון את פעילותו של כל משתתף במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן המפר זכויות יוצרים או העלול לפגוע, להעליב או לבזות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

6.3. לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר עמה ובנוגע לכל תקלה, בעיה ומצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.4. עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, לקצר, להאריך ולבטל את הפעילות, את תנאיה ואת התקנון, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לגולשים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה.

6.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ולבטל את הזכייה בפעילות ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג ומין.

6.6. המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה בקשר לאופן או הליך או עצם בחירת הזוכים.

6.7. המשתתף מכיר בכך שהפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת על-ידי הרשת החברתית בכל דרך, ואינה משויכת אליה.

6.8. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

6.9. תקנון זה יוצג באתר הבית של קונסטרוקטה בתקופת הפעילות בכתובת :www.constructa.com/il