תנאי השתתפות לפעילות "משפיעניות באינסטגרם – מדיח קונסטרוקטה במתנה"

לתשומת לב המשתתף!

בעצם ההשתתפות בפעילות אתה מצהיר ומסכים לתנאים הבאים:

(1) ההשתתפות מוגבלת לבני 18 ומעלה;

(2) עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם ללא כל תמורה את שמו של כל משתתף (וכן הזוכה) והתוכן שפרסם;

. (3) הפעילות הינה בכפוף ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה

.כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ולנקבה במידה שווה

1. הגדרות

1.1. "עורכת הפעילות"- בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן גם: "בי.אס.אייץ'");

1.2. "גולש"- כל גולש ב-"Instagram" (להלן: "אינסטגרם" או "הרשת החברתית");

1.3. "תוכן"- כל פרסום של "תגובה", בין אם בטקסט, תמונה או סרטון.

1.4. "משתתף"- הפעילות פתוחה לכל אדם שרשום באינסטגרם אשר הינו אזרח ישראלי ו/או תושב ישראל, השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות, ובלבד שאין המדובר בתאגיד, גורם עסקי או מוסדי.

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18. מובהר בזאת כי משתתף מתחת לגיל 18 לא יוכל לזכות בתחרות או להעביר לאחר את זכייתו במסגרת פעילות זו;

1.5. "הפעילות"- כל אחת מארבע הידועניות המפורטות להלן תעלה לעמוד האינסטגרם האישי שלה תמונה וטקסט שבו תופיע שאלה. כל משתתף המבקש להשתתף בפעילות יידרש לענות על השאלה ובנוסף לעשות עוקב לעמוד האינסטגרם של קונסטרוקטה ישראל: (https://www.instagram.com/constructail/)

כל משתתף יוכל להגדיל את סיכויי הזכייה שלו, בכך שישיב על יותר משאלה אחת (באמצעות העמודים של הידועניות האחרות).

אלו ארבע הידועניות המשתתפות בפעילות:

אנה אהרונוב- https://www.instagram.com/aronovanna/

ירדן הראל - https://www.instagram.com/yardenha/

טל טלמון - https://www.instagram.com/talmontal/

שירן מילר - https://www.instagram.com/shiranka/

1.6. "תקופת הפעילות"- הפעילות כהגדרתה בתקנון זה הינה מיום שני 31/01/22 בשעה 10:00 בבוקר ועד יום ראשון ה- 06/02/22 בשעה 21:00.

1.7. "הועדה"- ועדה של בי.אס.אייץ' אשר הרכבה יקבע בשיקול דעתה הבלעדי של בי.אס.אייץ והחלטה אודות הזוכה תתקבל על ידה.

2. הפעילות והזוכה

2.1. הפוסט בעניין הפעילות יוצג בפרופיל האינסטגרם של כל אחת מארבעת הידועניות.

2.2. על כל משתתף לענות על שאלה אחת לפחות בתגובה לאחד מתוך ארבעת הפוסטים של המשפיעניות ולעשות עוקב לעמוד האינסטגרם של קונסטרוקטה ישראל. https://www.instagram.com/constructail/)

2.3. הזוכה- מבין המשתתפים אשר יעלו תכנים ויעשו עוקב כמפורט בסעיף 2.2, יבחר זוכה אחד על ידי הועדה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי אשר יזכה בפרס כהגדרתו בסעיף 3 להלן (להלן: "הזוכה"). הקריטריונים אשר ינחו את הועדה בבחירת הזוכה יהיו, בין היתר, מקוריות התוכן וכמות התגובות שביצע אותו משתתף.

2.4. בחירת הזוכה על ידי הועדה תתבצע במשרדי בי.אס.אייץ' בתוך 30 ימים מתום תקופת הפעילות.

2.5. הודעה על הזכייה תימסר לזוכה באמצעות האינסטגרם. במקרה בו עורכת הפעילות לא שוכנעה שפרטיו האישיים של הזוכה תואמים את פרטיו ברשת החברתית, תהא עורכת הפעילות רשאית לפסול את השתתפות הזוכה ולהעביר את הזכייה למשתתף הבא לאחריו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

3. הפרס

3.1. הפרס לזוכה, כהגדרתו לעיל, הינו מדיח של קונסטרוקטה דגם CG6SW00HBY בשווי: 2,850 ₪.

3.2. הפרס יסופק לזוכה על ידי עורכת הפעילות.

4. הגנת הפרטיות

4.1. בעת השתתפותך בפעילות, הנך מאשר את תקנון הפעילות והצהרת הפרטיות של החברה וכן כי ידוע לך שיתכן ופרטיך יישמרו במאגרי המידע של החברה.

4.2. המידע אותו אנו שומרים יתכן ויכלול, בין היתר: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל, תוכן אותו העלית במסגרת הפעילות, סוג המוצר בו זכית, מועד זכייתך ובאיזו פעילות השתתפת, תכתובות עמך והקלטת שיחות עמך.

4.3. שים לב, המידע אודותיך נשמר לצורך ניהול הפעילויות השונות או למימוש זכייתך בפרס ולא ישמש אותנו למטרות נוספות, אלא אם נקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

4.4. עוד נציין בפניך, כי יתכן ולצורך מימוש זכייתך והעברת הפרס לרשותך אנו ניצור קשר עם שותף עסקי שלנו (חברת השירות או הלוגיסטיקה) ונמסור לו את פרטי הקשר שלך וסוג הפרס בו זכית. העברת המידע במקרה זה הינה רק לצורך אספקת הפרס ולא יימסרו פרטים נוספים אודותיך, אלא אם תאשר זאת.

4.5. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את שם הזוכה ותמונתו (כפי שמופיעה בפרופיל שלו ברשת החברתית) וכן שמות המשתתפים בפעילות ותמונתם (כפי שמופיעה בפרופיל שלהם ברשת החברתית).

5. אחריות

5.1. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי כל גולש, משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותם בפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים, המשתתפים או כל זוכה הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

5.2. עורכת הפעילות לא תישא בכל אחריות במקרה של תקלה ו/או עיכוב בפעילות הנובעת, במישרין או בעקיפין, או קשורה לפעילות הרשת החברתית.

5.3. עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם ו/או התכנים המועלים על ידי גולשים במסגרת הפעילות, וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית ו/או כל טענה אחרת הנובעת מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

5.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן אותו פרסם ברשת החברתית במסגרת הפעילות, הוא פרי יצירתו המקורית והבלעדית, וכי אין לצד שלישי כלשהו כל זכות מכל סוג ומין שהוא, בתוכן המוצע על ידו. שאם לא כן, יהיה עליו לשפות את עורכת הפעילות בכל סכום שתחויב בו, לרבות כל הוצאה שתידרש עורכת הפעילות להוציא במסגרת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל תוכן המועלה על ידו במסגרת הפעילות ולהשלכות של הצגת או פרסום התוכן במסגרת הפעילות או בכל מדיה אחרת או אמצעי תקשורת אחר.

5.5. עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בתכנים המפורסמים על ידי המשתתפים בפעילות. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מקנה לעורכת הפעילות כל זכות בתוכן אותו הוא מפרסם וכי הוא מוותר על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה עורכת הפעילות. כמו-כן, כל משתתף מעניק לעורכת הפעילות רישיון ייחודי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, נקי מתמלוגים, להשתמש בתוכן המפורסם על ידו ולהציגו בציבור לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת, ובכל מקרה ללא תגמול, ייחוס, חבות או הודעה למשתתף, ומבלי להידרש להיתר כלשהו מהמשתתף או לתשלום כלשהו למשתתף או לאדם אחר כלשהו. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות בנוגע לאפשרות שבידי עורכת הפעילות לעשות שימוש בתוכן שפרסם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6. המשתתף מצהיר כי הוא משחרר את הרשת החברתית, אינסטגרם ישראל בע"מ, מכל אחריות בקשר עם הפעילות וכי לא יהיו לו כל טענות כלפיה.

6. כללי

6.1. לא ישתתפו בפעילות זו עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם.

6.2. למרות שאין לעורכת הפעילות כל חובה לבחון את פעילותו של כל משתתף במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן המפר זכויות יוצרים או העלול לפגוע, להעליב או לבזות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.3. לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר עמה, ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.4. עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, לקצר, להאריך ולבטל את הפעילות, את תנאיה ואת התקנון, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לגולשים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה.

6.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפעילות, ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא.

6.6. המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה בקשר לאופן או הליך או עצם בחירת הזוכה.

6.7. המשתתף מכיר בכך שהפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת על-ידי הרשת החברתית בכל דרך, ואינה משויכת אליה.

6.8. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

6.9. תקנון זה יוצג באתר הבית של קונסטרוקטה בתקופת הפעילות בכתובת :www.constructa.com/il