הצהרה משפטית ומידע לגבי הגנת הפרטיות

תקנון והצהרת הפרטיות לחברי מועדון לקוחות BSH

I. תנאים כללים והגדרות

1. כללי

1.1. בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "בי.אס.אייץ" או "החברה"), הינה היבואן והמשווק המורשה בישראל של מוצרי חשמל ביתיים של שלל מותגים מתוצרת, בין היתרBosch, Siemens, Constructa, Gaggenau ו- BSH Brands בישראל (להלן: "המותגים") והינה המפעילה הרשמית של אתרי האינטרנט ומועדון הלקוחות של המותגים בישראל;

1.2. רישום למועדון הלקוחות, כמפורט להלן, מהווה הסכמה מראש לכל התנאים בתקנון זה. נבקשך לעיין בתנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון זה, לרבות את תנאי החברות במועדון הלקוחות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה בלעדי. חברתנו תיידע אותך על השינויים טרם כניסתם לתוקף.

2. הגדרות

2.1. "תקנון"- תקנון מועדון הלקוחות כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.

2.2. "מכשיר" או "מוצר"– כל מכשיר חשמלי בייתי אשר יובא לישראל על ידי החברה ונרכש על ידי צרכן.

2.3. "שירות" – שירות שיסופק על ידי חברת השירות ו/או על ידי חברת הלוגיסטיקה.

2.4. "צרכן" – כל מי שרכש מכשיר כהגדרתו לעיל (שאינו תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי).

2.5. "מועדון הלקוחות" – מועדון בי.אס.אייץ' בו מנויים חברי מועדון הלקוחות, המנוהל ומופעל בישראל ע"י החברה עבור כל המותגים.

2.6. "רישום למועדון הלקוחות" – מילוי פרטים אישיים בטופס רישום מועדון הלקוחות המצוי באתרי החברה או באופן טלפוני.

2.7. "חבר מועדון הלקוחות"- כל מי שביצע רישום למועדון הלקוחות, אלא אם ביקש להסיר את חברותו.

2.8.  "אתרי החברה או "האתר" – אתרי האינטרנט אותם מפעילה החברה עבור מותגיה השונים: http://www.bosch-home.co.il/ , http://www.siemens-home.bsh-group.com/il /, http://www.constructa.co.il , http://gaggenau.co.il / , www.home-connect.com/il , לרבות עמודי המותגים ברשתות החברתיות כגון Facebook.

2.9. "חברת השירות" - סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ.

2.10. "חברת הלוגיסטיקה" – לוגיסטי פוינט בע"מ או כל חברת הובלה נוספת עימה תתקשר החברה בהסכם להפצת מוצריה.

2.11. למען הסר ספק, האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. 

II. מועדון הלקוחות

3. תנאים להצטרפות למועדון הלקוחות

3.1. כל אדם יכול להירשם כחבר מועדון הלקוחות בהתקיים כל אחד מהתנאים המפורטים להלן במצטבר: 

3.1.1. הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

3.1.2. הינו אדם פרטי בלבד (כלומר אינו תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי) 

3.1.3. הינו בעל תא דואר אלקטרוני חוקי ותקף במרשתת. 

3.2. כל חברי המועדון ומי מטעמם יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין.

4. רישום למועדון הלקוחות

4.1. הרישום למועדון הלקוחות הוא לשימוש אישי ובלעדי של הנרשם.

4.2. אין לרשום למועדון הלקוחות אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של אדם כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עינה בלבד.

4.4. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס שעשוי לכלול את הפרטים המפורטים להלן, כולם או חלקם: שם מלא, תואר (מר/גב'), תאריך לידה, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, דגם המוצר שנרכש, וכיוצא בזה. פרטי חברי המועדון יישמרו במדיה מגנטית על פי החלטת החברה מעת לעת והכול בהתאם להצהרת הפרטיות שלהלן.

4.5. כמצטרף למועדון עליך למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. במקרה של הפרת התחייבות זו, לחברה שמורה הזכות לביטול חד- צדדי של רישום למועדון הלקוחות או הגבלתו.

4.6. כחבר מועדון הלקוחות, עליך לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיך האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלך. החברה לא תהא אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם החברה בגין אי עדכון הפרטים כאמור. 

4.7. חבר מועדון הלקוחות שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהחברה מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בקשר לכל המותגים, בכל אמצעי אלקטרוני, ייכנס לרשימת התפוצה של החברה ויקבל ממנה מעת לעת פרסומים באמצעים האלקטרונים אותם מסר. אישור חבר מועדון הלקוחות לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי חבר מועדון הלקוחות בפנייה למועדון באותו אמצעי אלקטרוני ממנו קיבל את המידע השיווקי, והכול בהתאם לדרישות הדין הישראלי בעניין או עם ביטול החברות במועדון, בין אם בוטלה בהתאם לבקשת חבר המועדון או לפי לשיקול דעת החברה בהתאם לתנאי תקנון זה.

5. מועדון הלקוחות של החברה:

5.1. כל אדם אשר מילא את פרטיו בטופס הרישום להצטרפות למועדון ועומד בתנאים המצוינים בסעיף 3.1 לעיל, יירשם באופן אוטומטי כחבר מועדון הלקוחות של החברה.

5.2. החברות במועדון הלקוחות מקנה לך הטבות שונות ומידע על מבצעים אשר יתקיימו מעת לעת מטעם החברה בקשר עם המותגים.

5.3. הזכות למימוש הטבות מועדון הלקוחות מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה וכן בתנאים אשר יפורסמו על ידי החברה מעת לעת.

5.4. יודגש, לחברה אין אחריות או חבות כלשהי עם מבצעים או הטבות המוצעות לצרכנים מטעם צדדים שלישיים, לרבות חנויות המשווקות את מוצרי החברה הפרוסות ברחבי ישראל ו/או חברת השירות ו/או חברת הלוגיסטיקה.

5.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע.

5.6. החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום והיא תקפה כל עוד חבר המועדון לא ביקש לבטלה באמצעות פנייה באחד מאמצעי התקשורת המפורטים בסעיף 17 וכל עוד החברות לא בוטלה, מכל סיבה שהיא, על ידי החברה

יובהר, ביטול רישום למועדון הלקוחות לא יפגע או ישנה את זכויות הלקוח כצרכן החברה כקבוע על פי חוק וכן לא יפגע בהסכמי הלקוח הקיימים מול החברה.

5.7. החברה תהא רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ויעשה על ידו שימוש שלא כדין בחברותו ו/או אם פעולתו תהא בניגוד להוראות התקנון או החוק.

III. הצהרת פרטיות לחברי המועדון

6. כללי

6.1. החברה רואה כערך יסוד את השמירה על פרטיות והגנה על המידע המצוי באחזקתה , ובכלל זאת מידע על חברי המועדון.

6.2. השימוש הנעשה במידע על ידינו הינו באופן שקוף, הגון, וראוי וזאת בכדי לשפר את חווית השירות אותה אנו מעוניינים להעניק ללקוחותינו.

6.3. בהצטרפותך כחבר במועדון הלקוחות של החברה, הנך מאשר את מדיניות הפרטיות של חברתנו המפורטת בסעיף זה.

6.4. בהתאם למפורט להלן, אנו אוספים את נתונים ואחראים לעיבוד ולשימוש בהם. השימוש הנעשה בנתונים הינו בהתאם להוראות הדין הישראלי בכלל ודיני הגנת הפרטיות בפרט.

6.5. נבקש ליידע אותך, כמתעניין ברישום כחבר מועדון הלקוחות, כי לא חלה עליך חובה חוקית לספק לחברתנו את פרטיך האישיים. עם זאת, הימנעות ממסירת הפרטים תאיין את חברותך במועדון שכן היא לא תאפשר לחברתנו להעניק לך את ההטבות והמבצעים להם זכאים חברי מועדון הלקוחות. והכול בכפוף לתנאי ההטבה או המבצע שיפורסמו על ידינו.

6.6. נציין כי חברתנו אינה אחראית בצורה כלשהי לשיבוש מידע אודותיך (כולו או חלקו) שנמסר על ידך ו/או אי קבלת המידע שהזנת בעת הרישום למועדון הלקוחות באתר.

6.7. נזכיר, כי באפשרותך לבקש את הסרתך מרשימות התפוצה של חברתנו והפסקת השימוש השיווקי במסגרת מועדון הלקוחות שלנו בכל עת באמצעות פנייה אלינו לפי הפרטים המופיעים בסעיף 17 למסמך זה. בכל פנייה שלנו אליך נציין כיצד ניתן לבטל פניות מסוג זה אליך בעתיד.

6.8. לתשומת ליבך, במידה והנך צרכן, הסרתך מרשימת התפוצה או ממאגר חברי מועדון הלקוחות שלנו לא תמנע מחברתו לקבל מידע אודותיך באחת מהדרכים המפורטות במדיניות הפרטיות הכללית של חברתנו המפורסמת באתרי החברה, אותה ניתן למצוא, בין היתר, בקישור הבא https://www.constructa.com/il/wildcard/privacy_statement (להלן: "הצהרת הפרטיות הכללית"). במקרה כאמור, כצרכן, תחול על המידע אודותייך מדיניות הפרטיות הכללית, ללא קשר להיותך חבר מועדון הלקוחות כל זאת במסגרת היחסים הרגילים שבין יבואן לצרכן. .

7. קטגוריות הנתונים שעשויים להישמר אודותייך כחבר מועדון הלקוחות ו/או כצרכן על ידי בי.אס.אייץ' בהתאם לפרטים שמסרת, לפעילותך במועדון הלקוחות וגלישתך באתרי החברה, והשימוש בנתונים:

7.1. סוגי המידע הנאספים אודותיך:

▪ שם מלא

▪ כתובת

▪ כתובת דואר אלקטרוני

▪ טלפון וטלפון נייד

▪ תואר: גב', מר', ד"ר וכו'

▪ המותגים של מכשירי החשמל הביתיים שברשותך או שבהם אתה מתעניין

▪ דגם המוצר שרכשת

▪ תאריך רכישה ומקום הרכישה

▪ תאריך התקנה

▪ הסכמתך או אי הסכמתך לקבלת דיוור שיווקי

▪ תוכן ותמונות אותם יצרת בעמוד הפייסבוק של המותגים שלנו.

▪ כל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך

▪ אתרי האינטרנט של חברתנו עושים שימוש בטכנולוגיות מוכרות כגון קבצי cookie ו- Google Analytics כדי לאפשר לחברתנו לאסוף נתונים סטטיסטיים, במטרה לקידום השיפור של ביצועי אתרינו וכן לשימושים המפורטים מטה. זאת בכפוף להצהרת פרטיות זו ולדיני הגנת מידע. במסגרת זו אנו אוספים את המידע כדלהלן;

▪ כתובת IP

▪ זמן, תאריך, שעת כניסה ויציאה מהאתר

▪ סוג הדפדפן ממנו מתבצעת הגלישה

▪ הצטרפותך למועדון הלקוחות, הסכמתך לתנאי השימוש והצהרת פרטיות המידע

▪ נתונים מתוך רשתות חברתיות: באם לחצת על כפתור "אהבתי" לעמוד הפייסבוק של המותגים, נוכל לדעת בקשר עם אותה רשת: מהו השם המשתמש שלך, תמונת הפרופיל, מינך, וכו'

▪ דפי האינטרנט בהם צפית

▪ קישורים עליהם לחצת

▪ ביכולתך לחסום את אפשרות השימוש של חברתנו בקבצי Cookie, לתשומת ליבך, הדבר ישפיע על חווית השימוש שלך באתרינו השונים ובעמודי המותגים ברשתות החברתיות

7.2. אנו עושים שימוש במידע אודותייך, בכפוף להסכמתך, על מנת:

▪ לשדרג את חוויית השירות אותה אנו מעניקים לך

▪ לספק מוצרים או שירותים, בהתאם לבקשתך ופנייתך אלינו. לרבות שליחת מוצרים או מתן מידע מבוקש, מענה לשאלות וכיוצא בזה

▪ לפנות אליך בהצעות ומידע אודות מוצרים או שירותים שאנו סבורים שיכולים לעניין אותך מהמותגים השונים, לרבות הצעה להשתתף בתחרות או מבצע וכן הצעות לרכישת מוצרי החברה. לצורך כך ייתכן כי חברתנו תפנה אליך בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שחברתנו מציעה ללקוחותיה (ובכלל זה דיוור באמצעי מדיה שונים כדוגמת דוא"ל או סמס)

▪ לסייע לך לקבל את מלוא המידע אודות מוצרים בהם התעניינת

▪ לצורך מתן מידע אודות הטבות, מבצעים ושירותים מיוחדים אותם אנו מציעים ללקוחותינו באמצעים שונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר, בקשר עם המותגים

▪ לשפר את מגוון המוצרים והשירותים שלנו, וליצור התאמה מקסימאלית בין רצונות לקוחותינו לבין המוצרים אותם אנו משווקים

▪ עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים

▪ בחינת מספר המבקרים באתר

▪ ניתוח אופי השימוש באתר

▪ ניהול ולשיפור האתר ו/או השירותים המוצעים בו

7.3. תקופות שמירת נתוני מידע- הנתונים שמסרת לחברתנו ישמרו במאגר חברי מועדון הלקוחות שלנו כל עוד הינך חבר במועדון הלקוחות שלנו. במידה ודעתך תשתנה ונקבל ממך פנייה להסרת פרטיך, אנו נסיר את פרטיך מרשימות התפוצה של חברתנו ולא יעשה שימוש שיווקי בפרטיך. עם זאת, ייתכן שנמשיך לעשות שימוש בפרטיך כצרכן, בהתאם למקרים המפורטים במדיניות הפרטיות הכללית של חברתנו, כאמור בסעיף Error! Reference source not found. לעיל.

8. העברה או גילוי של הנתונים שלך לצדדים שלישיים

8.1. לתשומת ליבך, לצורך הענקת שירותים נוספים, אנו משתפים פעולה עם ספקי שירות שונים. הסכמתך למדיניות פרטיות זו הינה הסכמה כי פרטיך יועברו לספקי שירותים העוסקים בעיבוד נתונים, וזאת אך ורק על פי ההוראות כמעבדי נתונים ממונים. חברתנו אינה מעבירה את המידע לצדדים שלישיים שאינם קשורים למתן השירות הכולל אותו חברתנו מבקשת להעניק לך כמצוין לעיל והוא לא ישמש לכל מטרה אחרת מלבד לצורך האמור בסעיף ‏7.2.

8.2. אנו נבקש את הסכמתך במקרה בו המידע הנמסר על ידך מועבר לצד שלישי ולא נעביר את הנתונים שלך ללא הסכמתך מראש. עם זאת, אם פרטיך נמסרו עקב היותך צרכן החברה, יתכן ונעביר את פרטיך בכפוף להצהרת הפרטיות הכללית של החברה כאמור.

8.3. חברתנו לא תמכור מידע אישי, למעט במסגרת מכירה שהיא חלק בלתי נפרד ממכירה של כל העסק שלנו או חלקו (לדוגמה, מכירת המותג שלנו), או במסגרת מיזוג, איחוד, שינוי שליטה, רה-ארגון או פירוק של כל העסק שלנו או חלקו. במקרה כזה אנו נעדכן אותך על העברת המידע אודותייך ונעבירו בהתאם להסכמך ועל פי דין.

8.4. נציין בפניך, כי חברתנו רשאית להעביר את הנתונים לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, יתכן והנתונים אודותיך יישמרו בשרתים המצויים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם מסירת המידע הנך מודע לכך ונותן את הסכמתך מדעת לכך.

9. אבטחת מידע - על מנת להגן על הנתונים שלך מפני סכנות שונות כגון: אובדן, גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים, וכיוצא בזה. אנחנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים רבים. אמצעים אלה כוללים בין היתר שימוש בטכנולוגית הצפנה, אישורי אבטחה, שימוש בחומת אש בשרתים שלנו והגנה באמצעות סיסמא לגישה לחשבונך האישי. אבטחת מידע של אתרינו נבדקה ואושרה על ידי TUV Trust IT ומאגרי המידע שלנו עומדים בדרישות אבטחה מחמירות ביותר. אנו בודקים מעת לעת את אמצעי האבטחה שלנו ומשפרים אותם בהתאם לקידמה הטכנולוגית. עם זאת, חברתנו מבהירה בזאת כי אמצעי זהירות ומערכות האבטחה אינן מבטלות לחלוטין את הסיכון של דליפת מידע, ואין היא יכולה להתחייב כי המידע שנאסף על ידה יהיה מוגן לחלוטין מכל ניסיונות לגישה בלתי מורשית ו/או חדירה למאגרי המידע שלה ו/או למידע מאוחסן בו.

10. היקף היישום של תקנון מועדון הלקוחות - תקנון זה יחול על כל הפעילות של בי.אס.אייץ בקשר עם חברי מועדון הלקוחות הקיימים , אולם ההצהרה לא תחול שירותים של נותני שירות אחרים (צדדים שלישיים). למען הסר ספק, חברתנו לא תישא באחריות לשימוש במידע הנעשה על ידי צדדים שלישיים, לרבות חברת השירות ו/או חברת הלוגיסטיקה, להם הסכמת שיועבר המידע אודותיך.

11. שינויים בתקנון מועדון הלקוחות - ככל שיהיו שינויים בקשר עם הנתונים הנאספים על ידינו או עם השימושים אותם אנו מבקשים לעשות עם הנתונים, בין היתר, בשל יישום טכנולוגיות חדשות או מתן שירותים חדשים, אנו נפרסם עדכון לתקנון זה. בי.אס.אייץ שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את תקנון זה כפי הנדרש, זאת תוך פרסום הגרסה העדכנית ביותר באתרי המותגים שלנו, על מנת לאפשר לך להתעדכן בכל עת בגרסה הנוכחית של הצהרת הפרטיות. ידוע לך כי כל שינוי בתקנון זה יחייב אותך, וכי אי בקשתך להסרת הנתונים שלך ישמש כראיה להסכמתך לתיקונים כאמור לעיל.

12. גישתך למידע אודותייך ופרטי יצירת קשר -

12.1. חבר מועדון הלקוחות זכאי, בכל עת, לבקש להסיר את הנתונים אודותיו ממאגר חברי מועדון הלקוחות, מרשימות התפוצה של החברה המשמשות לדיוור הישיר ו/או מרשימות התפוצה המשמשות להפצת מידע פרסומי ושיווקי לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. חבר מועדון לקוחות שיבקש לממש את זכותו כאמור בסעיף זה, רשאי לפנות לחברה בדואר רשום או דואר אלקטרוני לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים בסעיף ‏17 להלן.

12.2. בנוסף, הנך רשאי לפנות לחברתנו בכתב, ולבקש לעיין במידע שמסרת או לתקנו. חברתנו תפעל למילוי בקשתך והכל בהתאם לחובותיה על פי החוק.

12.3. עם זאת, דע כי, מידע הדרוש לחברתנו לצורך ניהול עסקיה, לרבות תיעוד נושאים צרכניים ו/או שחובה עליה לשמור על פי דין, יוסיפו להישמר על ידי החברה לפרק הזמן ההכרחי ע"פ דין.

12.4. לתשומת ליבך, יתכן שבשל סיבות טכניות או ארגוניות, תהיה חפיפה בין הזמן בו ביקשת להסיר את הנתונים שלך לזמן בו יעשה שימוש במידע (דהיינו יתכן והנתונים לא יימחקו באופן מיידי אלא בתוך פרק זמן קצר), לדוגמא: באם ביקשת להסירך מרשימת הדיוור הישיר אך הדבר קרה לאחר שהדיוור כבר נשלח.

IV. שונות

13. זכויות קניין - כל הזכויות שמורות על כל פרסום של החברה, בכל אמצעי מדיה. הטקסט, התמונות, הגרפיקה, הצליל, האנימציה, הסרטונים והסידור שלהם באתר או בכל פרסום אחר של חברתנו מוגנים בזכויות יוצרים ובחוקים אחרים. אין להעתיק, לפרסם או לשנות תוכן של אתר או פרסום וגם לא לספק אותו לצדדים שלישיים לצורך שימוש מסחרי.

14. סימנים מסחריים וזכויות רישוי- למעט כאשר צוין אחרת, כל הסימנים המסחריים בפרסומים של חברתנו הם סימנים מסחריים רשומים. הדבר חל במיוחד על סימנים, לוחיות שמות, סמלי חברה ועיטורים. הסימנים ורכיבי העיצוב שנמצאים בשימוש בפרסומי החברה הם קניינה הרוחני של חברת Robert Bosch GmbH, גרמניה. הקניין הרוחני הכלול בפרסומי החברה, כגון פטנטים, מותגים וזכויות יוצרים הוא מוגן. גלישה באתר או קבלת פרסומים מהחברה אינה מקנה רישיון לשימוש בקניין הרוחני של Robert Bosch GmbH או של צדדים שלישים.

15. כתב ויתור- פרסומי החברה, לרבות אתרי החברה, נערכו והוקמו בתשומת לב רבה ככל האפשר. עם זאת אנו לא ערבים למידת הנכונות או הדיוק של המידע הכלול בם. התמונות המפורסמות על ידי חברתנו הינן להמחשה בלבד. אנו לא נושאים באחריות כלשהי כלפי נזקים שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר או בפרסומים.

16. דין וסמכות שיפוט - על תקנון זה ועל כל עניין הקשור במועדון הלקוחות יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.

17. מידע ופרטים- מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן לקבל באמצעות פניה לחברתנו, בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ מרח' משכית 25, הרצליה פיתוח. מספר מוקד שירות הלקוחות שלנו הינו: 09-9730000 וכן ניתן לפנות אלינו באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת: Bsh@cemax.cloud . להסרתך מרשימת התפוצה  לחץ כאן  .

עדכון סטאטוס: 30 Januar, 2019