תנאי השתתפות לפעילות: "סט סירים מתנת קונסטרוקטה"

לתשומת לב המשתתף:

• ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.

• ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

• כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ולנקבה במידה שווה.

1. הגדרות

1.1. "עורכת הפעילות" או "החברה"- חברת בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ, מרחוב משכית 25 הרצליה (להלן: "בי.אס.אייץ");

1.2. חבר מועדון פעיל- כל לקוח של בי.אס.אייץ אשר נרשם למועדון הלקוחות של החברה ואישר קבלת מידע אודות הטבות ומבצעים במייל.

1.3. תוכן- כל פרסום של טקסט ו/או תמונה במענה להצעת החברה להשתתף בפעילות בעמוד הנחיתה הייעודי לפעילות.

1.4. משתתף- הפעילות פתוחה לחברי מועדון פעילים.

1.5. תקופת הפעילות- הפעילות תחל ביום ד' 18.05.22 בשעה 9:00 ותסתיים ביום ד' 25.05.22 בשעה 23:00

1.6. הוועדה- ועדה של בי.אס.אייץ אשר הרכבה יקבע בשיקול דעתה הבלעדי של בי.אס.אייץ והחלטה אודות הזוכה תתקבל על ידה.

2. הפעילות

הפעילות מזמינה את חברי המועדון הפעילים לכתוב תגובה בעמוד הנחיתה הייעודי לכך, ובה לספר מי האדם המיוחד שהיית מארח בביתך לארוחת החג ומדוע?

התשובה המעניינת ביותר תזכה את המשיב בפרס - סט סירים איכותי. על כל משתתף לכתוב את התשובה בשטח המיועד לכך ולשלוח אותה. לא ניתן יהיה להשתתף יותר מפעם אחת בפעילות.

התשובה המעניינת ביותר, תזכה את המשיב בפרס.

3. הזוכה והפרס

3.1. הזוכה - מבין המשתתפים יבחר זוכה אחד על ידי הוועדה על-פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "הזוכה") אשר תשובתו תדורג כתשובה מעניינת ביותר.

3.2. בחירת הזוכה על ידי הוועדה תתבצע במשרדי בי.אס.אייץ בתוך 30 ימים מתום תקופת הפעילות.

3.3. הפרס – סט סירים איכותי תוצרת ברגהוף. הפרס מוערך בשווי של 599 ₪. יובהר כי לא ניתן לדרוש שווי כספי ו/או פרס חלופי.

3.4. הודעה לזוכה תימסר באמצעות הדואר האלקטרוני אותו מסר בעת רישומו למועדון הלקוחות.

3.5. למען הסר ספק, לא תותר זכייה של מי שאינו חבר מועדון פעיל. במקרה בו יתברר כי המשתתף אינו חבר מועדון פעיל, זכייתו תפסל ותועבר לזוכה הבא בהתאם לבחירת הועדה.

3.6. עורכת הפעילות רשאית לבטל זכייה במקרה בו יתברר כי קיים חשש סביר כי המשתתף זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות, פרופיל פיקטיבי או תוך הפרת התקנון או כל דין אחר.

3.7. הפרס יסופק לזוכה על ידי עורכת הפעילות במשלוח עד הבית עד 60 יום ממועד ההכרזה על הזכייה.

3.8. במקרה בו הזוכה לא ייעתר לפנייה אליו ו/או לא יאסוף את הפרס, רשאית עורכת הפעילות להפנות את הפרס לגורם אחר שהשתתף ו/או לבטל את הזכייה, לשיקול דעתה הבלעדי.

3.9. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את הפרס המוצע או להציע פרס חלופי.

4. הגנת הפרטיות

4.1. בעת השתתפותך בפעילות, הנך מאשר את תקנון הפעילות והצהרת הפרטיות של עורכת הפעילות, וכן כי ידוע לך שיתכן ופרטיך יישמרו במאגרי המידע שלה.

4.2. המידע אשר יישמר, יתכן ויכלול, בין היתר: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל, תוכן אותו העלית במסגרת הפעילות, סוג המוצר בו זכית, מועד זכייתך ובאיזו פעילות השתתפת, תכתובות עמך והקלטת שיחות עמך.

4.3. שים לב, המידע אודותיך נשמר לצורך ניהול הפעילויות השונות או למימוש זכייתך בפרס ולא ישמש את עורכת הפעילות למטרות נוספות, אלא אם תתקבל הסכמתך המפורשת לכך.

4.4. יתכן ולצורך מימוש זכייתך והעברת הפרס לרשותך, עורכת הפעילות תיצור קשר עם ספק הפרס או עם שותף עסקי אחר (חברת השירות או הלוגיסטיקה) ותמסור לו את פרטי הקשר שלך וסוג הפרס בו זכית. העברת המידע במקרה זה הינה רק לצורך הספקת הפרס ולא יימסרו פרטים נוספים אודותיך, אלא אם תאשר זאת.

4.5. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי לבקש הסכמה מראש וללא כל תמורה, את שם הזוכה והתוכן אשר פרסם, וכן את שמות המשתתפים בפעילות והתוכן אשר פרסמו.

5. אחריות וקניין רוחני

5.1. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי כל משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותו בפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים או כל זוכה הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

5.2. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או במעורבותו.

5.3. עורכת הפעילות לא תישא באחריות במקרה של כל תקלה בפעילות הנובעת מתקלה אצל צד ג', ובכלל זה רשת האינטרנט.

5.4. עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של גולשים אחרים בפעילות, וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

5.5. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן אותו פרסם במסגרת הפעילות, הוא פרי יצירתו המקורית והבלעדית, וכי אין לצד שלישי כלשהו כל זכות מכל מין וסוג שהוא בתוכן המוצע על ידו. שאם לא כן, יהיה עליו לשפות את עורכת הפעילות באופן מלא בגין כל סכום שתחויב בו עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות כל הוצאה שתידרש עורכת הפעילות להוציא בקשר לטענה או לתביעה כאמור, באופן ישיר או עקיף.

5.6. עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בתכנים המפורסמים על ידי המשתתפים בפעילות. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מקנה לעורכת הפעילות כל זכות בתוכן אותו הוא מפרסם וכי הוא מוותר על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה עורכת הפעילות.

5.7. המשתתף מעניק לעורכת הפעילות רישיון ייחודי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, נקי מתמלוגים, להשתמש בתוכן המפורסם על ידו ולהציגו בציבור לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת, ובכל מקרה ללא תגמול, ייחוס, חבות או הודעה למשתתף ומבלי להידרש להיתר כלשהו מהמשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות בנוגע לאפשרות שבידי עורכת הפעילות לעשות שינויים או לעשות שימוש בתוכן שפרסם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. הוראות כלליות

6.1. ההשתתפות אסורה לעובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

6.2. עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, לקצר, להאריך ו/או לבטל את הפעילות, את תנאיה ואת התקנון, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה.

6.3. למרות שאין לעורכת הפעילות כל חובה לבחון את פעילותו של כל משתתף במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן המפר זכויות יוצרים או העלול לפגוע, להעליב או לבזות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.4. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.