תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - "5 שנות אחריות" סה"כ עבור מדיחי כלים מתוצרת CONSTRUCTA

(1) כללי

תנאי רכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש "מוצר חשמלי" כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר (להלן: "האחריות המקורית"), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: "האחריות הנוספת"), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר, וכל זאת בתמורה של 99 ₪ כולל מע"מ ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "BSH").

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ (להלן: "CSB").

(2) הגדרות

א. לעניין הסכם זה "מוצר חשמלי" – הכוונה למדיח מתוצרת "Constructa" שיובא ושווק על ידי בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "BSH"), לרבות מדיחי תצוגה מחנויות (לא כולל מוצרי סוג ב').

ב. "תקופת ההטבה" - החל ביום 1.2.2022 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום 30.4.2022 בשעה 22:00 בלילה.

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח סופי אשר רכש מוצר חשמלי כהגדרתו לעיל, במהלך תקופת ההטבה ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

1. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

2. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. בהעדר חשבונית עסקה/ מדבקת אחריות/קבלה אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה BSH מחוייבת למימוש ההטבה.

3. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 99 ₪ (כולל מע"מ).

4. רכישת האחריות הנוספת תעשה בכפוף להתקנת המוצר ולא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה ולרכוש את האחריות הנוספת לאחר התאריך 30.5.22.

5. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים, ולא עשה בו כל שימוש.

(4) שונות

1. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב אצל המשווקים השונים ובאתר האינטרנט.

2. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בלקוח.

3. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג', עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק.

4. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות שיוענק ללקוחות בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

5. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.