תקנון הטבת רכישת אחריות נוספת - "5 שנות אחריות" סה"כ עבור תנורים בנויים, מכונות כביסה פתח חזית ומייבשי כביסה מתוצרת Constructa

(1) כללי

תנאי ההטבה לרכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש "מוצר חשמלי" כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד התקנת המוצר (להלן: "האחריות המקורית"), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: "האחריות הנוספת"), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 5 שנים ממועד התקנת המוצר** וכל זאת בתמורה של 99 ₪ בלבד, כולל מע"מ, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "BSH").

האחריות מסופקת על- ידי חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ (להלן: "CSB").

** במייבשי כביסה לא נדרשת התקנה ולכן האחריות תחל במועד אספקת המוצר.

(2) הגדרות

א. לעניין הסכם זה "מוצר חשמלי" – הכוונה למוצר חשמלי מתוצרת "Constructa" שיובא ושווק על ידי בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "BSH"), לרבות מוצרי תצוגה מחנויות (לא כולל מוצרי סוג ב'). מן הסוגים הבאים: תנורים בנויים, לרבות תנורים בנויים משולבי מיקרו, מכונות כביסה פתח חזית ומייבשי כביסה.

ב. "תקופת ההטבה" - החל ביום 1.2.2022 בשעה 08:00 בבוקר, ועד ליום 30.4.2022 בשעה 22:00 בלילה.

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי, כהגדרתו לעיל, במהלך תקופת ההטבה, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

1. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

2. הלקוח רכש את המוצר ממשווק המשתתף בהטבה. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים בהטבה: https://www.constructa.com/il/dealer-locator

3. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה במהלך תקופת ההטבה, לנציג מטעם חברת השירות CSB. מובהר כי בהעדר חשבונית עסקה/מדבקת אחריות/קבלה אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה BSH מחוייבת למימוש ההטבה.

4. הלקוח ישלם ל-CSB עבור ההטבה סך של 99 ₪ (כולל מע"מ).

5. רכישת האחריות הנוספת תעשה בכפוף להתקנת המוצר ולא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר. במקרה של מייבש כביסה – רכישת האחריות הנוספת תיעשה בכפוף לאספקת המוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד הרכישה. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את ההטבה ולרכוש אחריות נוספת לאחר התאריך 30.5.2022.

6. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.

(4) שונות

1. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ובאתר האינטרנט.

2. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

3. BSH אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג', עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק.

4. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות שיוענק ללקוחות בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.

5. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.