הגנת נתונים

- הגוף האחראי

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 מינכן (להלן: "אנו" בהודעה זו) כמפעיל של אתר אינטרנט זה http://www.siemens-home.bsh-group.com/ (להלן: "Siemens Home") הוא הגוף האחראי לטיפול במידע האישי של המשתמשים בשירותי המידע של Siemens Home (להלן: "אתה").

- מידע אישי

מידע אישי הוא כל מידע בו ניתן להשתמש כדי לחשוף את זהותך. סוג זה של מידע יכול להיות לדוגמה, שמך, כתובת הדואר, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך. על ידי שימוש בקובצי Cookie, שאינם קשורים באופן ישיר לזהותך, ניתן לאסוף מידע, לדוגמה, לגבי אופן השימוש שלך ב- Siemens Home, שיכול גם להיות מידע אישי. אם מידע זה מבוסס על זיהוי אישי שנקבע למשתמש הוא יאסף, יאוכסן ויוערך באופן אישי. מידע לא אישי הוא מידע שנצבר בלבד, כלומר, מקובץ ליחידות גדולות יותר שאינן ניתנות להתאמה אישית, מסוכם, נאסף ומוערך

אנו גם משתמשים ב"קובצי Cookie" בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים המועברים על ידי שרת של דף האינטרנט לכונן הקשיח שלך. בצורה זו, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע מסוים כדוגמת כתובת IP, הדפדפן בו נעשה שימוש, מערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך והחיבור שלך לאינטרנט.

קובצי Cookie לא יכולים לשמש כדי להפעיל תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלך. בעזרת המידע המאוחסן בקובצי Cookie, באפשרותנו לפשט את הניווט ולייצר את התצוגה הנכונה של אתרי האינטרנט שלנו.

בכל מקרה, המידע שאנו אוספים לא ישותף עם צדדים שלישיים ללא הסמכתך.

כמובן שתמיד תוכל לצפות באתר האינטרנט שלנו ללא שימוש בקובצי Cookie. דפדפני אינטרנט מוגדרים תמיד כך שהם יקבלו קובצי Cookie. באפשרותך להשבית את השימוש בקובצי Cookie בכל עת באמצעות הגדרות הדפדפן. נא השתמש בפונקצית העזרה שבדפדפן שלך כדי ללמוד כיצד לשנות הגדרות אלה. שים לב כי תכונות מסוימות של אתר האינטרנט שלנו עשויות שלא לפעול אם תשבית את השימוש בקובצי Cookie.

- איסוף והקצאת מידע

באפשרותך להשתמש בשירות המידע של Siemens Home מבלי לחשוף את זהותך. פרטי המידע שאנו אוספים באופן שגרתי כשאתה ניגש לשירות המידע מפורטים להלן תחת הפריטים "נתוני יומן של שרת האינטרנט" וכן "פרופילי שימוש העושים שימוש בשמות בדויים"

כל המידע האישי הניתן על ידך משמש ומעובד על ידנו לצרכים שעבורם סיפקת לנו את המידע. המידע המסופק באמצאות טופס הקשר, לדוגמה, משמש אותנו לצורך עיבוד השאילתה שלך.

- נתוני יומן שרת האינטרנט

כאשר אתה ניגש לשירות המידע של Siemens Home, דפדפן האינטרנט שלך מוגדר מבחינה טכנית לשדר באופן אוטומטי את המידע הבא (להלן: "נתוני יומן") לשרת האינטרנט שלנו, אותו אנו לוכדים בקובצי היומן:

· תאריך הגישה

· שעת הגישה

URL· של אתר האינטרנט המפנה

· הקובץ שאוחזר

· נפח המידע המשודר

· סוג וגרסת הדפדפן

· מערכת ההפעלה

· כתובת ה- IP

· שם הדומיין של ספק הגישה לאינטרנט שלך

זהו מידע בלעדי שאינו מאפשר את זיהוייך. מידע זה נחוץ לצרכים טכניים כדי למסור נכונה את התוכן שהתבקש על ידך ואיסופו הוא היבט בלתי נמנע של השימוש באתרי האינטרנט. נתוני היומן מנותחים אך ורק לצרכים סטטיסטיים כדי לשפר את אתר האינטרנט שלנו ואת הטכנולוגיה העומדת בבסיסו, והוא נמחק לאחר מכן.

נתוני היומן מאוחסנים בנפרד ממידע אחר (לדוגמה, המידע הנזכר בפריט 5), שנאסף כחלק מהשימוש שאתה עושה בשירות המידע של Siemens Home.

פרופילי שימוש העושים שימוש בשמות בדויים (פסבדונים)

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובפיקסלי מעקב כדי לאסוף מידע בנוגע לשימוש שאתה עושה בשירות המידע לצורך פרסום וחקר שוק, וכדי לתפור את שירות המידע של Siemens Home לפי צורכי המשתמשים בו. האיסוף של נתוני השימוש הללו והיצירה של פרופיל השימוש מבוצעים על בסיס אנונימי באמצעות השימוש במזהה Cookie.

אנו יוצרים ומאחסנים פרופילי שימוש אלה בצורה אנונימית בלבד ואיננו משלבים אותם עם שמך או עם כל מידע אחר כגון כתובת הדוא"ל שלך, אשר עשוי לחשוף את זהותך.

אנו לוכדים את נתוני השימוש ויוצרים פרופילי שימוש בעזרת השירות Adobe Analytics של Adobe Systems Software Ireland Ltd., ריברווק 4-6, פארק העסקים סיטיווסט, דבלין 24, אירלנד (להלן: "Adobe"). מידע בנוגע לשימוש שאתה עושה בשירות המידע Siemens Home משודר לשרתים של Adobe, שם הוא מנותח ומוחזר לנו כמידע מצטבר החושף מגמות בשימוש הכללי שנעשה באתר האינטרנט.

אתה זכאי להתנגד לאיסוף מידע השימוש שלך וליצירת פרופיל שימוש אנונימי מסוג זה (ביטול הצטרפות (opt-out)). תוכל להצהיר על התנגדותך לכך באתר האינטרנט לביטול ההצטרפות של Adobe. לקבלת פרטים על פעולת קובצי ה- Cookie ואפשרויות ביטול ההצטרפות במסגרת Adobe Analytics, עיין במסמכים הרשמיים שסופקו על ידי Adobe בכתובת ה- URL הבאה: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.

העברת מידע לצדדים חיצוניים

אנו פועלים עם מגוון רחב של ספקי שירותים שונים כדי למסור את שירות המידע Siemens Home. בתנאי שחייבנו את ספקי השירותים הללו לפעול בהתאם להוראות הקפדניות שלנו בעת עיבוד המידע, כמעבדי מידע לפי הזמנה בהתאם לחוקי הגנת המידע המקומיים, הסכמתך אינה נחוצה עבור צדדים חיצוניים אלה לצורך עיבוד המידע שלך.

אם, במקרים אחרים, הוראות הגנת המידע מחייבות אותנו לקבל את הסכמתך כדי להעביר לספקי השירותים את המידע האישי הקשור למשתמשים בשירות המידע Siemens Home, אנו נודיע לך בנפרד ולא נעביר את המידע שלך ללא הסכמה מוקדמת שלך.

מידע של קטינים

על קטינים להימנע מלשדר לנו מידע אישי ללא הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים שלהם.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

שירות המידע כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לנו כל השפעה על הציות או אי הציות של מפעילי אתרים אלה להוראות הגנת המידע.

הזכות למידע ולתיקון, מחיקה וחסימה של מידע

נא הפנה כל שאלה בנוגע להגנת מידע או יישומים לתיקון, חסימה או מחיקה של המידע האישי שלך ישירות לאנשי הקשר הרשומים בהודעה המשפטית של האתר.

שינויים בהודעת הגנה על מידע זו

הודעה זו בדבר הגנת מידע תעודכן, לפי הצורך, כדי להתאימה לשינויים בשירותים שאנו מספקים הרלוונטיים להגנת מידע, לדוגמה כאשר שירותים חדשים מוכנסים או כדי לענות על דרישות חוקיות עדכניות.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להגנת מידע, נא שלח לנו דוא"ל לכתובת הדוא"ל הבאה:

דוא"ל: Constructa.service@cemax.cloud