תנאי השתתפות לפעילות "מארז סופגניות מפנק של רולדין מתנת קונסטרוקטה"

לתשומת לב המשתתף:
בעצם ההשתתפות בפעילות אתה מצהיר ומסכים לתנאים הבאים:
(1) ההשתתפות מוגבלת לבני 18 ומעלה;
(2) עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם ללא כל תמורה את שמו של כל משתתף, התוכן שפרסם, וכן לצלם ולפרסם את תמונתם של המשתתפים בסדנת הבישול ו/או האפייה;
(3) הפעילות הינה בכפוף ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה.
כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ולנקבה במידה שווה
.

1. הגדרות

1.1. "עורכת הפעילות"- בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "בי.אס.אייץ'");

1.2. "חבר מועדון פעיל"- כל לקוח של בי.אס.אייץ' אשר נרשם למועדון הלקוחות של החברה ואישר קבלת מידע אודות הטבות ומבצעים במייל (להלן: "חבר מועדון פעיל");

1.3. " תוכן"- כל פרסום של טקסט במענה להצעת החברה להשתתף בפעילות בעמוד הנחיתה הייעודי לפעילות באינטרנט.

1.4. "משתתף"- הפעילות פתוחה לכל חבר מועדון פעיל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות ואשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בית עסק וכד';

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18. מובהר בזאת כי משתתף מתחת לגיל 18 לא יוכל לזכות בתחרות או להעביר לאחר את זכייתו במסגרת הפעילות כהגדרתה להלן;

"הפעילות"- כל משתתף יהיה רשאי לכתוב לנו מהי הסופגנייה המושלמת שלו

האם היא אפויה או מטוגנת? מתוקה או מלוחה? מה המילוי שלה? במה היא מצופה?

את התשובות ניתן יהיה להעלות בעמוד הייעודי לפעילות בכתובת: https://bsh.atomi.co.il/hnuka-construtca-2021 (להלן: "האתר").

1.5. "תקופת הפעילות"- הפעילות כהגדרתה בתקנון זה הינה מיום רביעי 10/11/2021 בשעה 9:00 עד יום רביעי, 17/11/2021 בשעה 23:00

1.6. "הועדה"- ועדה של בי.אס.אייץ' אשר הרכבה יקבע בשיקול דעתה הבלעדי של בי.אס.אייץ' והחלטה אודות הזוכים תתקבל על ידה.

2. הפעילות, והזוכים:

2.1. באתר תוצג הפעילות אשר מזמינה את חברי המועדון הפעילים לכתוב תגובה ובה טקסט שמספר לנו מהי הסופגנייה המושלמת שלכם

האם היא אפויה או מטוגנת? מתוקה או מלוחה? מה המילוי שלה? במה היא מצופה?

תנו לדמיון (וגם לתיאבון..) לסחוף אתכם.. על כל משתתף לכתוב את הסיפור בשטח המיועד לכך ולשלוח אותו. לא ניתן יהיה להשתתף יותר מפעם אחת בפעילות.

2.2. הזוכים- מבין המשתתפים ייבחרו 5 זוכים על ידי הועדה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, אשר יזכו במארז סופגניות חגיגי לכבוד חג החנוכה כהגדרתה להלן (להלן: "הזוכים"). הקריטריונים אשר ינחו את הועדה בבחירת הזוכים יהיו, בין היתר, מקוריות התגובה אשר פרסמו המשתתפים באתר.

2.3. בחירת הזוכים על ידי הועדה תתבצע במשרדי בי.אס.אייץ' תוך 20 ימים מתום תקופת הפעילות.

2.4. הודעה על הזכייה תימסר באמצעות הדואר האלקטרוני אותו מסר בעת רישומו למאגר הלקוחות. הפרס יישלח לביתם של הזוכים בהתאם לפרטיהם הקיימים במאגר מועדון הלקוחות.

2.5. למען הסר ספק, לא תותר זכייה של מי שאינו חבר מועדון פעיל. במקרה בו יתברר כי המשתתף אינו חבר מועדון פעיל, זכייתו תפסל ותועבר לזוכה הבא בהתאם לבחירת הועדה.

3. הפרס:

3.1. הפרס הינו מארז סופגניות הכולל 9 יחידות לכל זוכה: 2 סופגניות קלאסיות עם מילוי + 6 מקולקציית הסופגניות של רולדין, וסה"כ 5 מארזים אשר יחלקו לזוכים.

3.1.1. שווי המארז הינו עד 120 ₪ כולל מע"מ.

3.1.2. המארז כשר חלבי, באם לזוכים יש רגישות או אלרגיה יש לפנות לעורכת הפעילות למידע נוסף בעניין.

3.1.3. הפרס יסופק לזוכים עד ליום 6/12/21

4. הגנת הפרטיות:

4.1. בעת השתתפותך בפעילות הנך מאשר את תקנון זה.

4.2. המידע אותו אנו שומרים עקב השתתפותך בפעילות, מעבר למידע הנשמר עליך כחבר מועדון, יתכן ויכלול, בין היתר: תוכן אותו העלתה במסגרת הפעילות, סוג המוצר בו זכית, מועד זכייתך ובאיזו פעילות השתתפת, תכתובות עמך והקלטת שיחות עמך.

4.3. שים לב, המידע אודותיך במסגרת הפעילות נשמר לצורך ניהול הפעילויות השונות או למימוש זכייתך בפרס.

4.4. עוד נציין בפניך, כי יתכן ולצורך מימוש זכייתך והעברת הפרס לרשותך אנו ניצור קשר עם ספק הפרס או עם שותף עסקי שלנו (חברת השירות או הלוגיסטיקה) ונמסור לו את פרטי הקשר שלך וסוג הפרס בו זכית. העברת המידע במקרה זה הינה רק לצורך הספקת הפרס ולא יימסרו פרטים נוספים אודותיך, אלא אם תאשר זאת.

4.5. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את שם הזוכים ותמונתם, ושמות המשתתפים בפעילות ותמונתם.

5. אחריות:

5.1. האחריות לטיב המארז הינה של רולדין. ייתכנו שינויים בהרכב המארזים.

5.2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים או זוכים. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי כל חבר מועדון, משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותם בפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מחברי המועדון, המשתתפים או הזוכים הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

5.3. עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של חברי מועדון אחרים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי חבר מועדון או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של חבר מועדון או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

5.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן אותו פרסם באתר במסגרת הפעילות, הוא פרי יצירתו המקורית והבלעדית, וכי אין לצד שלישי כלשהו כל זכות מכל סוג ומין בתוכן המוצע על ידו. שאם לא כן, יהיה עליו לשפות את עורכת הפעילות בכל סכום שתחויב בו בכל טענה או תביעה, לרבות כל הוצאה שתידרש עורכת הפעילות להוציא בקשר לטענה או לתביעה כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל תוכן המועלה על ידו במסגרת הפעילות ולהשלכות של הצגת או פרסום התוכן במסגרת הפעילות או בכל מדיה אחרת או אמצעי תקשורת אחר.

5.5. עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בתכנים המפורסמים על ידי המשתתפים בפעילות. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מקנה לעורכת הפעילות כל זכות בתוכן אותו הוא מפרסם וכי הוא מוותר על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה עורכת הפעילות. כמו-כן, כל משתתף מעניק לעורכת הפעילות רישיון ייחודי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, נקי מתמלוגים, להשתמש בתוכן המפורסם על ידו ולהציגו בציבור לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת, ובכל מקרה ללא תגמול, ייחוס, חבות או הודעה למשתתף ומבלי להידרש להיתר כלשהו מהמשתתף או לתשלום כלשהו למשתתף או לאדם אחר כלשהו. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות בנוגע לאפשרות שבידי עורכת הפעילות לעשות שינויים או לעשות שימוש בתוכן שפרסם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. כללי:

6.1. לא ישתתפו בפעילות זו עובדי עורכת הפעילות ועובדי רולדין ובני משפחותיהם.

6.2. למרות שאין לעורכת הפעילות כל חובה לבחון את פעילותו של כל משתתף במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן המפר זכויות יוצרים או העלול לפגוע, להעליב או לבזות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

6.3. לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר עמה ובנוגע לכל תקלה, בעיה ומצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.4. עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, לקצר, להאריך ולבטל את הפעילות, את תנאיה ואת התקנון, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לחברי המועדון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה.

6.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ולבטל את הזכייה בפעילות ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג ומין.

6.6. המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה בקשר לאופן או הליך או עצם בחירת הזוכים.

6.7. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

6.8. תקנון זה יוצג באתר הפעילות בכתובת https://bsh.atomi.co.il/hnuka-construtca-2021