תנאי מימוש מבצע "5 שנות אחריות במתנה" לתנורים בנויים מתוצרת Constructa:

(1) האחריות הנוספת:

תנאי מימוש המבצע 5 שנות אחריות במתנה המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש "מוצר חשמלי" כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לקבל בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד הרכישה (להלן:"האחריות המקורית"), אחריות למשך ארבע שנים נוספות (להלן: "האחריות הנוספת"), כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל-5 שנים מעת רכישת המוצר (האחריות הנוספת תהא זהה לתנאי האחריות בשנה הראשונה על סייגיה ובכפוף לתנאי תעודת האחריות של בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ) כל זאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

(2) "מוצר חשמלי"

לעניין הסכם זה "מוצר חשמלי" – הכוונה למוצר חשמלי מתוצרת "Constructa" שיובא ושווק על ידי בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "BSH") מן הסוגים הבאים: תנורים בנויים מהדגמים הנ"ל: CF3M60050, CF3M78050Y, CF4M61060, CF4M63020Y, CF4M63070Y, CF4M78020Y, CF4M78060Y, CF4M78070Y למעט סוגי ב' ותצוגות

(3) הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת:

כל לקוח אשר רכש את אחד או יותר מהמוצרים המפורטים בסעיף (2) הנ"ל ועומד בתנאים המצטברים הבאים:

1. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

2. הלקוח הינו חבר מועדון הלקוחות של קונסטרוקטה או שנרשם כאחד באתרhttps://marketing.constructa.co.il/

3. הלקוח רכש את המוצר ממשווק המשתתף בהטבות. לעיון ברשימת המשווקים המשתתפים בהטבה: https://www.constructa.com/il/dealer-locator

4. הלקוח שילם תמורה מלאה בגין המוצר אך ורק בתקופת ההטבה (להלן: "התקופה"). לעניין זה, תקופת ההטבה תחל ביום 15.11.2021 בשעה 08:00 ועד ליום 30.11.2021 בשעה 22:00.

5. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה תקפה לתקופה (כהגדרתה לעיל) לנציג מטעם חברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ (להלן: "CSB"). בהעדר חשבונית עסקה/ קבלה אשר תוצג ע"י הלקוח, לא תהיה BSH מחויבת למימוש ההטבה.

6. קבלת האחריות הנוספת תעשה בכפוף להתקנת המוצר עד ליום 31.12.2021.   למען הסר ספק, צרכן אשר יתקין את המוצר החל מיום 1.1.2022 לא יהיה זכאי לממש את המבצע.  

(4) שונות

1. BSH רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה עפ"י שיקול דעתה. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ובאתר האינטרנט.

2. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. BSH לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

3. BSH אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מן הלקוחות, או כל אדם אחר עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה עפ"י חוק.

4. BSH אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירותים שינתנו ללקוחות בחנויות בהן ירכשו את המוצרים של BSH.