תקנון כללי לתחרות - מה דעתך על מוצר קונסטרוקטה שברשותך

תקנון כללי לתחרות - מה דעתך על מוצר קונסטרוקטה שברשותך

1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"הוראות התקנון"

ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

"עורך התחרות"

בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "בי.אס.אייץ" או "עורך התחרות").

התחרות"

תחרות נושאת פרסים, כמפורט להלן ובהתאם לכללי תקנון זה.

"חבר מועדון פעיל"

כל לקוח של בי.אס.אייץ' אשר נרשם למועדון הלקוחות של בי.אס.אייץ' ואישר קבלת מידע אודות הטבות ומבצעים במייל.

משתתף"

צרכן שרכש מוצר שיובא על ידי עורכת הפעילות, לרבות לחברי מועדון פעילים השוהים בישראל בעת עריכת התחרות אשר פעלו בהתאם לסעיף ‏4.2 להלן.

"המוצר"

מוצרים אשר נרכשו מבי.אס.אייץ.

"זכות ההשתתפות"

זכות ההשתתפות מוקנית לכל משתתף כהגדרתו להלן, זולת אם נאסרה עליו ההשתתפות לפי האמור בתקנון זה.

"הפרס"

הפרס המפורט בסעיף 5 להלן. הפרס אינו כולל כל דבר שלא נכלל בו במפורש לעיל.

"הועדה"

ועדה מטעם בי.אס.אייץ' אשר הרכבה יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של בי.אס.אייץ' והחלטה אודות הזוכה תתקבל על ידה.

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. החלוקה לסעיפים, כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

3. כללי

3.1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

3.2. ההשתתפות במבצע מותרת לבני 18 (שמונה עשרה) שנה ומעלה בלבד.  

3.3. בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בי.אס.אייץ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3.4. מדובר בתחרות ולא בהגרלה והכללים הנוגעים להגרלות והמפורסמים על ידי משרד האוצר אינם חלים על תחרות זו.

4. התחרות

4.1. התחרות תתקיים מיום 09.12.21 בשעה 10:00 (כולל) עד ליום 22.12.21 בשעה 22:00 (כולל) ("תקופת התחרות"). מובהר כי בי.אס.אייץ רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בי.אס.אייץ. נוסח עדכני יופיע באתר אינטרנט בכתובת https://www.constructa.com/il/discover/review/sweepstake-terms.

4.2. התחרות תתנהל באופן המפורט להלן:

4.2.1. שלב ראשון - על משתתף להיכנס לממשק חוות הדעת עבור המוצר אותו רכש בכתובת האינטרנט https://www.constructa.com/il/discover/review (להלן: "הממשק"). עם כניסת המשתתף לממשק עליו למלא את הפרטים הבאים:

4.2.1.1. דירוג כללי עבור המוצר אותו רכש המשתתף;

4.2.1.2. כותרת חוות הדעת עבור המוצר אותו רכש המשתתף;

4.2.1.3. מתן חוות דעת עבור המוצר אותו רכש המשתתף;

4.2.1.4. המשתתף רשאי לעלות תמונות של המוצר אותו רכש;

4.2.1.5. כינוי שם המשתתף;

4.2.1.6. כתובת דואר אלקטרוני של המשתתף;

4.2.1.7. אישורים נדרשים (אישור תנאי השימוש ואישור מדיניות הפרטיות).

4.2.2. שלב שני [אינו חובה] - לאחר שליחת הפרטים המפורטים בסעיף לעיל, יועבר המשתתף לעמוד השלב השני בו יוכל המשתתף, על פי בחירתו, לדרג את המוצר אשר רכש על-פי מדדים שונים. בסוף עמוד השלב השני על המשתתף לאשר כי הינו מעונין להשתתף בתחרות על מנת לעבור לשלב השלישי כאמור בסעיף להלן.

4.2.3. שלב שלישי- שלב התחרות - לאחר אישור המשתתף כי הינו מעוניין להשתתף בתחרות, יועבר המשתתף לעמוד השלב השלישי בו יהיה על המשתתף למלא את הפרטים הבאים:

4.2.3.1. שם פרטי של המשתתף;

4.2.3.2. שם משפחה של המשתתף;

4.2.3.3. כתובת דואר אלקטרוני של המשתתף;

4.2.3.4. מספר טלפון של המשתתף;

4.2.3.5. בתום הדירוג יש להשלים את המשפט: בחרתי לרכוש מוצר של קונסטרוקטה כי...

4.2.3.6. אישור תקנון תחרות זה.

4.2.4. למען הסר ספק יובהר, כי המשתתף יהיה זכאי להשתתף בתחרות בכפוף להשלמת השלב הראשון (סעיף 4.2.1) והשלב השלישי (סעיף 4.2.3).

5. הפרס

5.1. הזוכה יוכל לבחור בין מיקסר בוש 5MUM דגם MUM54A00 (שווי הפרס 890 ₪) או שואב אבק אלחוטי של בוש דגם BCS61113, שווי הפרס: {1,150 ₪

5.2. ועדת התחרות תכריז על זוכה אחד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הקריטריונים אשר ינחו את הועדה בבחירת הזוכה יהיו, מקוריות הסיפור ומקוריות המלל של המשפט.

5.3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרס אינו ניתן להעברה בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.

6. כללי התחרות

6.1. עורך התחרות רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הזכייה, פרסים וזכיות, צורת החלוקה של הפרסים ו/או של הזכיות ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

6.2. עורך התחרות יכריז על הזוכה בתחרות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

6.3. תוצאות הזכייה ישלחו לזוכה באמצעות פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתתף, כפי שהזין בממשק, בתוך 30 ימים מתום תקופת התחרות. לאחר קבלת הודעת הזכיה, על הזוכה להשיב להודעה ובכך לאשר אותה וזאת בתוך 24 שעות משליחת ההודעה. ככל שלא יאשר הזוכה את ההודעה בתוך הזמן האמור, רשאי עורך התחרות לבחור זוכה חלופי במקומו של הזוכה המקורי ולזוכה המקורי לא יהיה כל תלונה ו/או טענה בהקשר לכך.

6.4. תוצאות הזכייה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

6.5. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.

6.6. ההשתתפות בזכייה אסורה על עורך התחרות, חברות קשורות, שותפים, עובדים ובני משפחותיהם.

6.7. משתתף אשר ינקוט במהלך התחרות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתף אשר פרטיו האישיים התבררו כשגויים ו/או פיקטיביים, יפסל וזכאותו לפרס תבוטל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

6.8. לבי.אס.אייץ הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בי.אס.אייץ ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה. לבי.אס.אייץ הזכות המלאה לאמת כל פרט שניתן לה על ידי משתתף בקשר לתחרות.

6.9. עורך התחרות יהיה רשאי לצלם את מימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכה ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת. עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לפרסום שמו ו/או צילומו כאמור. אם התנגד הזוכה לצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו. צילום כאמור יערך במועד מימוש הזכייה או במועד אחר, לפי שיקול דעתו של עורך התחרות, בתאום ובהסכמת הזוכה.

6.10. פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה, מענו ופרטים נוספים אודותיו, יעשה באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך התחרות. מובהר כי עורך התחרות יהיה רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה ו/או התצלומים שיצולמו.

7. פטור מאחריות

7.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בי.אס.אייץ ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות.

7.2. המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את בי.אס.אייץ ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות ו/או ניהולה.

7.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את בי.אס.אייץ, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב בי.אס.אייץ ו/ כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לבי.אס.אייץ עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

7.4. בי.אס.אייץ לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

7.5. יובהר במפורש כי למשתתף לא תהיה יריבות ו/או עילת תביעה כלשהי כנגד בי.אס.אייץ ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות, לרבות ביחס לתוצאות, לפרס, לפרסומים, לטעויות, לתקלות וכו.

7.6. זוכה שלא מימש זכייתו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ולא יהא בכך כדי לשנות את מהות הזכיות.

7.7. המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה בקשר לאופן או הליך או עצם בחירת הזוכה.

7.8. התחרות תערך בהתאם לתקנון ולדין.

7.9. ההשתתפות בתחרות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורך התחרות לא יישא באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, ישיר או עקיף, לרבות נזק פיסי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בתחרות ו/או עם הזכייה ו/או בקשר עם מימוש הפרס.

7.10. עורך התחרות, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם הזכייה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

8. מידע, תנאים נוספים וסמכות שיפוט

8.1. על תקנון זה, הזכייה וכל הקשור בו וללא יוצא מן הכלל יחולו דיני מדינת ישראל בלבד הן לעניין פירושו והן לעניין תקפותו וכל הקשור בו ומקום השיפוט הייחודי יהיה נתון למדינת ישראל והסמכות המקומית הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

8.2. בי.אס.אייץ שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן באמצעות פנייה טלפונית למשתתף והודעה בדואר האלקטרוני של המשתתף על ידי בי.אס.אייץ ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא בי.אס.אייץ לנכון.

8.3. בי.אס.אייץ תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.